24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 41 - 60 z 189
 • Bod uzavření firmy

  Objem výkonů společnosti, popř. výroby, ve kterém se celkové příjmy rovnají celkovým variabilním nákladům.

 • Bod zvratu

  Bod (objem výkonů, výroby), ve kterém se výnosy rovnají nákladům (eventuelně příjmy výdajům, a obdobně dle kontextu).

 • Bonita

  Schopnost klienta splácet úvěr.

 • Bonus

  Bonusem se obvykle myslí nějaká prémie, sleva z ceny nebo dobropis. Také se bonus používá ve významu zvýhodnění např. pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistné nebo u poplatníka je daňový bonus sleva na dani.

 • Brutto

  Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem brutta je netto.

 • Cash Flow

  Anglický výraz pro hotovostní peníze – bankovky a mince.

 • Časové rozlišení

  Časové rozlišení nákladů a výnosů

  Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (podle tzv. aktuálního principu). Proto se náklady a výnosy "očišťují" od nákladů a výnosů, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad.

  Cíl časového rozlišení

  • vykázat správně hospodářský výsledek
  • správně zobrazit položky v rozvaze (vykázat dobře pohledávky a závazky)
 • Celní delikt

  Celního deliktu se dopustí právnická osoba, která porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona. Pro účely uvedené v ustanoveních této hlavy se za právnickou osobu považuje i fyzická osoba - podnikatel. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Za porušení celních předpisů lze uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč. Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty. Pokuta uložená za celní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

 • Celní přestupek

  Celním přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona, nejde-li o trestný čin. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Za celní přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Pokuta uložená za celní přestupek je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

 • Cena pořízení

  Cena pořízení je jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů souvisejících s jeho pořízením. Podobným výrazem je pořizovací cena, který ale znamená něco jiného.

 • Cenné papíry

  Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je důležitá, aby se daný nástroj považoval za cenný papír. Se všemi finančními aktivy nelze totiž obchodovat.

 • Čestné prohlášení

  Oznámení o osobním prospěchu, oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku.

 • Ceteris Paribus

  Ceteris paribus (z latiny) znamená za jinak nezměněných podmínek nebo za stávajících podmínek. Používá se při vysvětlování ekonomických modelů, kde představuje předpoklad, že ostatní veličiny zůstávají nezměné. Vzhledem k tomu, že v realitě nezměněny nezůstávají, používá se také pro zdůvodnění, proč ekonomické modely nefungují.

 • Čisté riziko

  Riziko, které má pouze negativní stránku, např. riziko nezaplacení pohledávky – není pravděpodobné, že by se nezaplacením naše pohledávka zhodnotila. Nebo riziko požáru – vyhořením se naše nemovitost zřejmě nezhodnotí. Protikladem může být např. riziko inflace – je možné, že bude nižší i vyšší než očekávaná.

 • Controlling

  Controlling se obvykle překládá slovem kontrolování. Je to složka nebo oddělení podniku, případně činnost sama, kdy dochází k vyhodnocování odchylek skutečných výsledků od těch plánovaných. Analyzují se příčiny těchto odchylek, předvídá se budoucí vývoj a navrhují se opatření k odstranění odchylek.

 • CPI

  CPI - Consumer price index. Jde o index spotřebitelských cen. Stanovuje se jako určitý tržní koš spotřebního zboží a služeb, které domácnosti nakupují. Jednotlivým položkám v koši se přiřadí určitá váha a vypočte se vážený aritmetický průměr.

 • Daň

  Platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost).

 • Daň nepřímá

  Daň, při jejímž uložení se předpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, např. daň z přidané hodnoty, spotřební daně.

 • Daň přímá

  Daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, nýbrž že daň působí přímo na něj, např. daň z příjmů, daň z nemovitostí.

 • Daňová optimalizace

  Termín daňová optimalizace se používá na využití legálních prostředků pro snížení daní. Zahrnuje kroky od využití daňových slev, tvorbu rezerv a opravných položek až po zakládání "offshore" společností.

  Odečítání daňové ztráty od základu daně:

  Jeden z příkladů jak ovlivnit výši daně přes daňový základ je daňová ztráta. § 34 odstavec 1 Zákona o dani z příjmů uvádí: "Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje." Ztrátu vzniklou v roce 2003 je možné odečíst ještě v 7 zdaňovacích obdobích, naposledy tedz v přiznání za rok 2010.

  Vzhledem k tomu, že zákon nestanovuje způsob odpočtu v jednotlivých zdaňovacích obdobích, lze postupovat tak, aby daňová povinnost byla v jednotlivých letech co nejnižší. To znamená uplatnit vždy jen ou část ztráty, aby bylo možné odečíst všechny nezdanitelné částky a slevy (§ 15 a § 35), které nelze přesunout do dalšího období

Stránky