P

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 8 z 8
 • Pasiva

  Zdroje financování majetku (aktiv) - kapitálové zdroje. Uvádějí se na pravé straně rozvahy tvaru T.

 • Podíl

  Účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.

 • Podpora prodeje

  Prvek marketingové komunikace, který představuje krátkodobé stimuly povzbuzující nákup nebo prodej výrobku.

 • Poškozování věřitele

  Trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že buď zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, nebo předstírá nebo uzná neexistující právo, či závazek.

 • Právní jednání

  Právní skutečnost spočívající v chování v souladu s právními normami. Opak „protiprávního jednání“.

 • Právní skutečnost

  Právní skutečnost je taková skutečnost, s níž právní normy spojují právní následky (zejména vznik, změnu a zánik subjektivních práv a povinností).

 • Představenstvo

  Představenstvo je statutárním orgánem v čele s předsedou, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Má minimálně 3 členy, což neplatí v případě, je-li pouze 1 akcionář.

 • Private Banking

  Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby. Přímá investice (při plnění oznamovací povinnosti, pro účely devizového zákona).Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.