P

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 8 z 8
 • Pasiva

  Zdroje financování majetku (aktiv) - kapitálové zdroje. Uvádějí se na pravé straně rozvahy tvaru T.

 • Podíl

  Účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.

 • Podpora prodeje

  Prvek marketingové komunikace, který představuje krátkodobé stimuly povzbuzující nákup nebo prodej výrobku.

 • Poškozování věřitele

  Trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že buď zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, nebo předstírá nebo uzná neexistující právo, či závazek.

 • Právní jednání

  Právní skutečnost spočívající v chování v souladu s právními normami. Opak „protiprávního jednání“.

 • Právní skutečnost

  Právní skutečnost je taková skutečnost, s níž právní normy spojují právní následky (zejména vznik, změnu a zánik subjektivních práv a povinností).

 • Představenstvo

  Představenstvo je statutárním orgánem v čele s předsedou, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Má minimálně 3 členy, což neplatí v případě, je-li pouze 1 akcionář.

 • Private Banking

  Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby. Přímá investice (při plnění oznamovací povinnosti, pro účely devizového zákona).