Ochrana osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Genesis Invest s.r.o.
Sídlo: Haštalská 6, Praha 1, 110 00
IČO: 24804185
Tel.: 776153739
E-mail: info@busyman.cz

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

 • Osobní údaje, které nám sami poskytnete: odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře, to jest veškeré osobní údaje, které do formuláře doplníte nebo které nám poskytnete za účelem stát se členem Klubu Busyman.

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:
  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi v případě, že se stanete členem Klubu Busyman.
  • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyhodnocení Vašeho projektu zaslaného ve formuláři nebo v případě reakce na projekt.
  • Oprávněný zájem v souvislosti se zasíláním novinek v rámci našeho newsletru.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Řádné vyřízení posouzení Vašeho projektu nebo zprostředkování Vaší reakce na projekt.
 • Zasílání obchodních sdělení či uskutečňování jiných marketingových aktivit.
 • Umožnění býti členem Klubu Busyman a poskytnutí výhod s tím spojených.

Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení či být jinak dotčeni našimi marketingovými aktivitami, máte možnost kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu odvolat. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu. Obrátit se můžete i na výše uvedený kontaktní e-mail.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, tj. po dobu poskytování záruky (24 měsíců). Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.
 • Právo na výmaz osobních údajů. V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.

Jde o situace, kdy:

 1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 2. vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 3. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
 4. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
 5. domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.
 • Právo na omezení zpracování
  • V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, mohou tyto údaje být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na kontaktní email uvedený výše.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.