24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 21 - 40 z 189
 • APRC

  APRC představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytování informací, před podpisem smlouvy, souvisejících s úvěry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN (roční procentuální sazba nákladů) uváděná u spotřebitelských úvěrů.

 • Apreciace

  Apreciace znamená zhodnocení měnového kurzu vůči jiné měně nebo jiným měnám. Děje se to působením tržních sil. Na rozdíl od revalvace, kde to znamená zhodnocení pevně stanoveného kurzu vládou nebo centrální bankou.

 • Arbitráž

  Arbitráž, někdy také rozhodčí řízení, je mimosoudní způsob řešení sporu nestrannými a nezávislými rozhodci. Bývá používán jako náhrada soudního řízení, protože je rychlejší a často levnější. Pojem arbitráž se také používá pro situaci, kdy subjekt využívá odlišné ceny na různých trzích. Nakupuje zboží na jednom odděleném trhu za určitou cenu a prodává ho na jiném časově nebo místně odděleném za cenu vyšší. Realizuje tím bezrizikového zisku.

 • Auditorské služby

  Auditoská služba je ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv, popř. konsolidovaných výročních zpráv. Auditorské služby zahrnují ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.

 • Avalát

  Osoba, za kterou se ručitel zaručuje hmotným majetkem.

 • Avalista

  Ručitel.

 • Ážio

  Ážio znamená přirážku k ceně.

 • B2B

  Z anglického jazyka „Business to Business“ je označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na obou stranách stojí podnikatelé.

 • B2C

  Z anglického jazyka „Business to Consumer“ – označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel.

 • B2G

  Přeneseno z anglického jazyka „Business to Government“, tj. Podnikatelé a stát – označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně stojí vláda (obecně státní orgány).

 • Badwill

  Badwill je špatná pověst, špatné jméno, které plyne podniku ze způsobu fungování. Opakem badwillu je goodwil.

 • Bankovní převod

  Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

 • Bankovní spojení

  Jednoznačné určení účtu klienta – číslo bankovního účtu. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou, popř. jménem držitele účtu.

 • Barter

  Barter je naturální směna z dob starověku, tj. přímá výměna jednoho statku za jiný bez použití peněžního kapitálu.

 • Bazický bod

  Bazický bod je jedna setina ( 1/100) z jednoho procenta. Používá se při stanovení úrokové míry.

 • Bezhotovostní platební styk

  Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

 • Bezúhonnost

  Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen např. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 • BIC

  Bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

 • Bilance

  Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti.

  Obchodní bilance: Jedná se o čistý pohyb zboží (export - import) mezi zeměmi platby mezi zeměmi jsou součástí platební bilance.

  Platební bilance: Platební bilance je výkaz ekonomických transakcí národní ekonomiky se zbytkem světa. Příjmy ze zahraničí (např. export) jsou zachyceny kladně, výdaje (např. import) záporně. Platební bilance zahrnuje platby za pohyb zboží a služeb, pohyb důchodů, transferů, kapitálu a devizových rezerv. Platební bilance se člení na běžný účet a kapitálový účet.

  Saldo platební bilance: Saldo platební bilance je potom rozdíl finančních toků do a z ekonomiky.

 • Bilanční rovnice

  Bilanční rovnice je pravidlo platné v Rozvaze (bilanci): Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. Pojem bilaterální znamený dvoustranný nebo oboustranný. Používá se obvykle ve výrazu bilaterální dohoda nebo bilaterální smlouva, což je tedy obecně dohoda nebo smlouva mezi dvěma stranami.

Stránky