Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 61 - 80 z 189
 • Daňový základ

  Daňový základ je částka, která se násobí daňovou sazbou za účelem zjištění daňové povinnosti.

 • Den platby

  Dne 1. listopadu 2009 vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která "Den platby" nově upravuje. Od listopadu 2009 bude den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. Pro řádné zaplacení daní je tedy třeba počítat i s časem, který peněžní ústavy potřebují na převod. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.

 • Depozitní účet

  Vkladový účet, na kterém je evidován vklad dočasně svěřený klientem bance.

 • Depozitum

  Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, úsporový účet, vkladový účet, vkladní knížku, apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.

 • Depreciace

  Znehodnocení (oslabení) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním. Děje se tak z tržních příčin, bez zásahu státních orgánů.

 • Deriváty

  Deriváty je společný název pro pevné termínové kontrakty a opční termínové kontrakty. Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátního kontraktu je odvozena tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje). Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.

 • Devalvace

  Devalvace znamená oslabení domácí měny vůči zahraničním měnám. Jde ale o oslabení v rámci fixních (úředně stanovených) kurzů. Tím se liší od depreciace, kde se jedná o tržně stanovené kurzy.

 • Dezinflace

  Dezinflace znamená zpomalení inflace. Nejde o celkové snižování cen, kterým je deflace, ale o pokles tempa růstu cen.

 • Diverzifikace

  Určitá rizika je možné snížit diverzifikací. Investoři se mohou rozhodnout umístit své prostředky místo do jednoho podniku do velkého množství podniků. Mohou také v případě malého objemu prostředků investovat do investičního fondu nebo do podílového fondu, který sám má značně diverzifikované portfolio. Banka je další takovou institucí, která zajišťuje diverzifikaci. Finanční systém umožňuje diverzifikaci portfolia mnoha způsoby. Nelze však diverzifikovat všechny druhy rizik. Zisky podniků závisí na schopnosti managementu a celkovém ekonomickém a právním stavu hospodářství. Obecná úroveň ekonomické aktivity se mění podle hospodářského cyklu. Zisky firem jsou v určitém rozsahu na sobě závislé a diverzifikací nelze toto riziko snížit. Rozšířením investování na zahraniční finanční trhy lze toto riziko do určité míry omezit. I zde jsou však patrné závislosti mezi hospodářskými cykly jednotlivých zemí. Země s omezenými počty výrobních sektorů mohou být silně ovlivněny zhroucením trhu s určitou komoditou. V extrémním případě by zhroucení důležitého finančního článku mohlo způsobit zhroucení finančního systému země (tzv. systémové riziko), což by mohlo mít vážné dopady na ekonomickou aktivitu a mezinárodní obchod.

 • Dividenda

  Dividenda je důchod akcionáře, který mu plyne na základě vlastnictví akcie. Jde o podíl na rozděleném zisku akciové společnosti. Výši dividend schvaluje valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku.

 • Dluhopisy

  Dluhopisy jsou zastupitelné cenné papíry, s nimiž je psojeno právo držitele na splacení dlužné částky a povinnost emitenta (vydavatele dluhopisu) dluh splatit k určenému datu a v nominální výši.

 • Dohadné účty

  Dohadné účty aktivní:

  Na dohadné účty aktivní vstupují pohledávky za poskytnuté výkony, u kterých není známá přesná výše částky, chybí doklad.

  Obvyklé případy situací pro dohadné účty aktivní:

  • nevyfakturované dodávky, u kterých je třeba upřesnit cenu
  • potvrzená pohledávka za pojišťovnou v důsledku škody bez znalosti částky pojistného plnění
  • pohledávka za zaměstnancem jako náhrada manka, pokud je výše částky předmětem sporu

  Dohadné účty pasivní

  Na dohadné účty pasivní vstupují závazky za přijaté výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo také prozatím chybí doklad.

  Obvyklé případy situací pro dohadné účty pasivní:

  • nevyfakturované dodávky, u kterých není doklad
  • závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu, která není dosud přesně vyčíslena
 • Dozorčí rada

  Dozorčí rada je orgán, který dohlíží na výkon představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové této rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují účetní zápisy (zda jsou řádně vedené a v souladu se skutečností) a zda je podnikatelská činnost společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Má nejméně 3 členy, přičemž počet jejích členů musí být vždy dělitelný 3. Členové jsou voleni na dobu určenou stanovami, ne však na více než 5 let. Účastní se valné hromady a jsou povinni seznámit účastníky s výsledky jejich kontroly.

 • Držitel věci

  Ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe

 • EAT

  EAT - Earnings after Taxes je zisk po zdanění.

 • EBIT

  EBIT - Earnings before Interest and Taxes je zisk před odečtením úroků a daní. Také se mu říká provozní hospodářský výsledek (operating profit).

 • Efektivní portfolio

  Efektivní portfolio je každé takové portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.

 • Ekonomické náklady

  Ekonomické náklady = explicitní (účetní) náklady + alternativní náklady.

 • Ekonomický zisk

  Ekonomický zisk jsou příjmy – explicitní náklady – alternativní (implicitní) náklady. Ekonomický zisk je také účetní zisk – alternativní náklady.

 • Ekonomie

  Ekonomie je společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby. Je to zároveň společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů.

Stránky