A

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 20 z 27
 • Absolutní cena

  Cena vyjádřená v peněžních jednotkách.

 • Ad hoc

  Jen pro tento případ a v daném čase.

 • Adjustace

  Adjustace faktury znamená předběžné přezkoumání správnosti faktury před jejím odesláním.

 • Advokacie

  Advokacie znamená poskytování právních služeb advokátem nebo advokátní kanceláří.

 • Afilace

  Zahraniční pobočka podniku zřízená jako dceřiná společnost s vlastní právní subjektivitou.

 • Agresivní obchodní praktika

  Obchodní praktika je agresivní v případe, kdy má rysy obtěžováním, donucování, včetně použití síly nebo nepatřičné ovlivňování, které výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí.

 • Akceptace

  Přijetí, uznání.

 • Akciová společnost

  Akciová společnost je společnost, kterou může založit 1 právnická osoba nebo 2 či více fyzických osob. Nutností je základní kapitál, který je tvořen souhrnem jmenovitých hodnot akcií. Výše počtu vypsaných akcií je stanovena zákonem. (zkratka a.s. nebo akc. spol.)

 • Akciové trhy

  Akciové trhy, jsou trhy s nástroji s teoreticky nekonečnou splatností. Akcie existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo (fúzí) sloučením s jinou společností.

 • Akontace

  Akontace je první obecně záloha nebo mimořádná splátka. Termín akontace se často používá u leasingu, nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kupní ceny. Výše akontace tedy ovlivňuje další výši splátek a obvykle i výši úroků, protože dlužník ochotný složit větší akontaci bývá obvykle považován za méně rizikového. Výše akontace se obvykle uvádí v procentech. "0% akontace!" nebo "bez akontace!" tedy znamená, že si můžete auto odvézt, aniž byste měli cokoli v kapse nebo na účtu, ale nic neříká o tom, kolik na úvěru nebo leasingu přeplatíte.

 • Akreditiv

  Akreditiv je dokument – listina, kterou vydává banka jménem zákazníka, kterým se banka zavazuje, že proplatí směnky vystavené osobami, od nichž zákazník koupil zboží. Akreditivy nachází uplatnění zejména v mezinárodním obchodě.

 • Akruální účetnictví

  Akruální účetnictví je založené na akruálním principu, což je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány ve stejné době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány). Účtují se k období, ke kterému se vztahují.

 • Aktiva

  Aktiva je odborný termín a forma majetku, či bohatství. Hospodářské prostředky vyjádřené v penězích.

 • Alokační efektivnost

  Finanční trhy by měly fungovat takovým způsobem, aby úspory směřovaly do nejvíce produktivních podniků, tj. aby byly efektivně alokovány. Takové možnosti jsou atraktivní pro jednotlivé investory, neboť vedou k maximálnímu zisku při minimálním riziku. Jestliže manažeři finanční instituce umisťují prostředky věřitelů do podniků s nízkým výnosem nebo s vysokým rizikem, potom investoři přemístí své prostředky nebo zvýší cenu svých prostředků (tj. zvýší úrokové míry) nebo stanoví omezení na investování finanční instituce do určitých podniků.

 • Alternativní náklady

  Nejlepší jiný možný užitek získatelný z použitých výrobních zdrojů.

 • Alternativní náklady

  Alternativní náklady, nebo také implicitní náklady jsou náklady obětované příležitosti. Pokud tedy začínáte podnikat, pak alternativními náklady Vaší práce je plat, který byste dostával, pokud byste zůstal zaměstnancem. Pokud někdo používá pro podnikání dům, alternativními náklady je nájemné, které dostává z pronájmu.

 • Amortizace

  Amortizace znamená umořování dluhu periodickými (pravidelnými) splátkami. Amortizace u dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení. Amortizace u dluhu vyjadřuje splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách.

 • Analytická evidence

  Pojem se vztahuje k rozlišení na syntetickou a analytickou evidenci. Analytická evidence obsahuje podrobnější informace pro rozhodování, kontrolu, atd. na základě potře účetní jednotky a požadavků právních předpisů. Musí platit, že součty zůstatků a obratů na analytických účtech se rovnají zůstatku a obratu účtu syntetického.

 • Analytický účet

  Pojem se vztahuje k rozlišení mezi syntetickými a analytickými účty. Analytický účet obsahuje podrobnější informace. Musí platit, že součty zůstatků a obratů na analytických účtech se rovnají zůstatku a obratu účtu syntetického.

 • Anuita

  Anutita znamená série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané období, v jasně určených časových intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.

Stránky