24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Celní delikt

Kategorie: 

Celního deliktu se dopustí právnická osoba, která porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona. Pro účely uvedené v ustanoveních této hlavy se za právnickou osobu považuje i fyzická osoba - podnikatel. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Za porušení celních předpisů lze uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč. Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty. Pokuta uložená za celní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.