F

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 10 z 10
 • Faktoring

  Podnikání, při kterém faktor (faktoringová společnost) odkupuje pohledávky před lhůtou jejich splatnosti (zaplatí za ně cenu sníženou o odměnu za tuto činnost), provádí jejich inkaso a nese riziko jejich nezaplacení.

 • Faktura

  Listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku)Český právní systém neobsahuje zákonnou definici faktury. Pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou, není vystavení faktury ani podmínkou pro vznik povinnosti zaplatit. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena ve lhůtách stanovených zákonem a mít náležitosti daňového dokladu.

 • FIFO

  FIFO - first in - first out - "první dovnitř - první ven". Jde o metodu oceňování zásob. První vstupující prvek podle této metody také první vystupuje. Pokud oceňujeme sklad metodou FIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.

 • Fixní náklady

  Náklady, které se se změnou objemu produkce v uvažovaném období neměníFixní náklady nezávisí v daném období na objemu produkce (počtu vyrobených kusů, poskytnutých služeb, atp.) a do kalkulací vstupují obvykle ve formě odpisů.

 • Fixní smlouvy

  Smlouva, kde je přesně stanovena doba plnění a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem.

 • Forex

  Forex je zkratkou pro Foreign exchange. Jedná se buď o obchod s cizí měnou obecně nebo o mezinárodní devizový trh.

 • Forfaiting

  Forfaiting je proces, kdy bynka nebo jiná specializovaná finanční instituce (forfaiter) odkoupí bezpečně zajištěné střednědobé nebo dlouhodobé exportní pohledávky splatné v budoucnu bez postihu původního věřitele (vývozce).

  Po uskutečnění dodávky zboží do zahraničí vývýzce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu sníženou o odměnu forfaitera (diskont) a forfaitingové poplatky.

 • Forwardová výnosová křivka

  Vychází z teorie, že výnos za určité časové období je u různých kombinací dluhopisu se stejnou celkovou dobou splatnosti stejný. Očekávaný výnos tak bude shodný nehledě na dluhopisy, do kterých investor investuje. Forwardová výnosová křivka tak představuje očekávanou spotovou výnosovou křivku v budoucnosti.

 • Franchising

  Původně osvobození od státních daní nebo cel, později označení pro privilegium provozovat činnost, jejíž monopol do té doby náležel státu. Nyní způsob podnikání, kdy franchisor poskytuje franchisantovi podrobně popsaný obchodní model spočívající obvykle v licenci k ochranným známkám, patentům, užitným a průmyslovým vzorům, know-how (jednotném marketingovém vystupování, jednotných výrobních postupech, chování zaměstnanců, atp.)

 • Fúze

  Sloučení nebo splynutí obchodních společností.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.