O

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 9 z 9
 • Obchodní firma

  Název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Zkráceně též – „firma“. Podnikatelé, kteří nejsou zapsaní do obchodního rejstříku, nemají firmu. Jsou-li to fyzické osoby, podnikají pod svým jménem a příjmením, jsou-li to právnické osoby, podnikají pod svým názvem. Na tyto osoby se nevztahuje právní ochrana firmy.

 • Obchodní majetek

  Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely obchodního zákoníku rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

 • Obchodní rejstřík

  Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.

 • Obchodní tajemství

  Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

 • Ochranná známka

  Označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

 • Odpisy

  Odpisy daňové nebo účetní. O výši a způsobu uplatňování odpisů rozhoduje v rámci účetních pravidel podnik. Účetní odpisy jsou nákladem podniku, pro účely zjištění základu daně z příjmů je však nutné použít odpisy daňové, popř. upravit zjištěný výsledek hospodaření o rozdíl účetních a daňových odpisů.

 • Odstoupení od smlouvy

  Jednostranný právní úkon směřující k zániku smlouvy. Ne ve všech případech je však jednostranné odstoupení od smlouvy možné, viz jednotlivé oblasti práva.

 • Odstupné

  Zahrnou-li strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného, zrušuje se smlouva od doby svého uzavření, když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí. Ustanovení č. 351 obchodního zákoníku platí přiměřeně pro účinky zrušení smlouvy.

 • Optimální portfolio

  Optimální portfolio je takové portfolio, které vykazuje nejvyšší poměr dodatečného výnosu (očekávaný výnos mínus úrok) k riziku. Toto portfolio můžeme kombinovat v libovolném poměru s bezrizikovou investicí a vždy budeme dosahovat stále stejného poměru dodatečného výnosu k riziku.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.