C

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 19 z 19
 • CAC

  Customer Acquisition Costs - náklad na platícího uživatele – typicky náklad na placený proklik na googlu vydělený konverzí webu. Pokud mě proklik stojí deset korun a mám konverzi 2%, tak mám CAC 500 Kč

 • Cash Flow

  Anglický výraz pro hotovostní peníze – bankovky a mince.

 • Časové rozlišení

  Časové rozlišení nákladů a výnosů

  Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (podle tzv. aktuálního principu). Proto se náklady a výnosy "očišťují" od nákladů a výnosů, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad.

  Cíl časového rozlišení

  • vykázat správně hospodářský výsledek
  • správně zobrazit položky v rozvaze (vykázat dobře pohledávky a závazky)
 • Celní delikt

  Celního deliktu se dopustí právnická osoba, která porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona. Pro účely uvedené v ustanoveních této hlavy se za právnickou osobu považuje i fyzická osoba - podnikatel. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Za porušení celních předpisů lze uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč. Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty. Pokuta uložená za celní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

 • Celní přestupek

  Celním přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona, nejde-li o trestný čin. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Za celní přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Pokuta uložená za celní přestupek je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

 • Cena pořízení

  Cena pořízení je jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů souvisejících s jeho pořízením. Podobným výrazem je pořizovací cena, který ale znamená něco jiného.

 • Cenné papíry

  Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je důležitá, aby se daný nástroj považoval za cenný papír. Se všemi finančními aktivy nelze totiž obchodovat.

 • Centrum pro transfer technologií

  Centra jsou většinou oddělená pracoviště, která jsou zřizována buď soukromým, nebo veřejným sektorem, většinou většími producenty nových technologií, tedy vysokými školami, vědecko výzkumnými institucemi a dalšími převážně státními organizacemi. Jsou založena na podobném principu jako obchodní nebo marketingová oddělení firem v soukromém sektoru.

 • Čestné prohlášení

  Oznámení o osobním prospěchu, oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku.

 • Ceteris Paribus

  Ceteris paribus (z latiny) znamená za jinak nezměněných podmínek nebo za stávajících podmínek. Používá se při vysvětlování ekonomických modelů, kde představuje předpoklad, že ostatní veličiny zůstávají nezměné. Vzhledem k tomu, že v realitě nezměněny nezůstávají, používá se také pro zdůvodnění, proč ekonomické modely nefungují.

 • CF

  Fond soudržnosti. Alokace 63 miliard. Cílem politiky koheze je „snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ana snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů“. Jsou z něho podporovány například investiční projekty do infrastruktury ne na bázi regionální, ale většího rozsahu (např. transevropské), dále je odtud podporována ochrana životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů.

 • Churn

  Označuje množství těch, kteří se z předplatného odhlásí nebo ho neobnoví.
   
 • Čisté riziko

  Riziko, které má pouze negativní stránku, např. riziko nezaplacení pohledávky – není pravděpodobné, že by se nezaplacením naše pohledávka zhodnotila. Nebo riziko požáru – vyhořením se naše nemovitost zřejmě nezhodnotí. Protikladem může být např. riziko inflace – je možné, že bude nižší i vyšší než očekávaná.

 • Closing

  Closing je, až když se transakce vypořádá. Většinou se při signingu dohodnou různé pre-closing a post-closing věci, do těch pre-closing spadají třeba různé souhlasy úřadů, do post-closing třeba čištění bordelu, co se našel při due diligence. Closing date nastává připsáním peněz na účet.

 • Controlling

  Controlling se obvykle překládá slovem kontrolování. Je to složka nebo oddělení podniku, případně činnost sama, kdy dochází k vyhodnocování odchylek skutečných výsledků od těch plánovaných. Analyzují se příčiny těchto odchylek, předvídá se budoucí vývoj a navrhují se opatření k odstranění odchylek.

 • Corporate Governance

  Správa a řízení společnosti. To není jen právní forma, správně udělané stanovy apod., ale i jak je udělaná struktura společnosti v rámci několika poboček, kdo za co odpovídá a jaké jsou vazby. Typicky se třeba stává, že americká entita prodává software, který vyvinula v českém sročku, a pokud není dobře udělaná corporate governance, prodává to bez platného právního titulu.

 • Coworking

  Je sdílené pracovní místo využívané různou sortou lidí, kteří se od sebe navzájem odlišují profesí, kterou vykonávají. Coworking nabízí mnohem více než jen psací stůl a wifi. Jsou to místa, která jsou určena pro kreativní jedince s podnikatelskými nápady, která poskytují unikátní příležitost k navazování kontaktů.

 • CPI

  CPI - Consumer price index. Jde o index spotřebitelských cen. Stanovuje se jako určitý tržní koš spotřebního zboží a služeb, které domácnosti nakupují. Jednotlivým položkám v koši se přiřadí určitá váha a vypočte se vážený aritmetický průměr.

 • Crowdfunding

  Je jedinečný způsob získávání peněz na zajímavé projekty, produkty či firmy, kdy na cílovou částku se skrze zajišťující platformu skládá větší počet lidí (přispěvovatelů). Zároveň mohou tyto kampaně plnit roli “testu trhu”, před oficiálním uvedením. Existují 4 základní druhy crowdfundingu, kdy výsledkem je, že přispěvatelé získají buďto dobrý pocit, odměnu, úrok nebo dokonce podíl ve firmě.


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.