C

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 11 z 11
 • Cash Flow

  Anglický výraz pro hotovostní peníze – bankovky a mince.

 • Časové rozlišení

  Časové rozlišení nákladů a výnosů

  Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (podle tzv. aktuálního principu). Proto se náklady a výnosy "očišťují" od nákladů a výnosů, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad.

  Cíl časového rozlišení

  • vykázat správně hospodářský výsledek
  • správně zobrazit položky v rozvaze (vykázat dobře pohledávky a závazky)
 • Celní delikt

  Celního deliktu se dopustí právnická osoba, která porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona. Pro účely uvedené v ustanoveních této hlavy se za právnickou osobu považuje i fyzická osoba - podnikatel. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Za porušení celních předpisů lze uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč. Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty. Pokuta uložená za celní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

 • Celní přestupek

  Celním přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293 celního zákona, nejde-li o trestný čin. K odpovědnosti za celní přestupek postačí zavinění z nedbalosti. Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Za celní přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Pokuta uložená za celní přestupek je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

 • Cena pořízení

  Cena pořízení je jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů souvisejících s jeho pořízením. Podobným výrazem je pořizovací cena, který ale znamená něco jiného.

 • Cenné papíry

  Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je důležitá, aby se daný nástroj považoval za cenný papír. Se všemi finančními aktivy nelze totiž obchodovat.

 • Čestné prohlášení

  Oznámení o osobním prospěchu, oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku.

 • Ceteris Paribus

  Ceteris paribus (z latiny) znamená za jinak nezměněných podmínek nebo za stávajících podmínek. Používá se při vysvětlování ekonomických modelů, kde představuje předpoklad, že ostatní veličiny zůstávají nezměné. Vzhledem k tomu, že v realitě nezměněny nezůstávají, používá se také pro zdůvodnění, proč ekonomické modely nefungují.

 • Čisté riziko

  Riziko, které má pouze negativní stránku, např. riziko nezaplacení pohledávky – není pravděpodobné, že by se nezaplacením naše pohledávka zhodnotila. Nebo riziko požáru – vyhořením se naše nemovitost zřejmě nezhodnotí. Protikladem může být např. riziko inflace – je možné, že bude nižší i vyšší než očekávaná.

 • Controlling

  Controlling se obvykle překládá slovem kontrolování. Je to složka nebo oddělení podniku, případně činnost sama, kdy dochází k vyhodnocování odchylek skutečných výsledků od těch plánovaných. Analyzují se příčiny těchto odchylek, předvídá se budoucí vývoj a navrhují se opatření k odstranění odchylek.

 • CPI

  CPI - Consumer price index. Jde o index spotřebitelských cen. Stanovuje se jako určitý tržní koš spotřebního zboží a služeb, které domácnosti nakupují. Jednotlivým položkám v koši se přiřadí určitá váha a vypočte se vážený aritmetický průměr.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.