Všeobecné obchodní podmínky

Uživatelé webu www.busyman.cz (dále jen „web“) jeho užíváním berou na vědomí a souhlasí s níže uvedenými základními principy a pravidly chování:

 1. Zveřejnění informací na webu se označuje jako „investiční záměr“ a je zveřejněn pod jedinečným číselným označením bez bližšího označení fyzické nebo právnické osoby, o jejíž investiční záměr se jedná.
 2. Subjekt, který zveřejňuje svůj investiční záměr, se označuje jako „zájemce“. Subjekt, který má zájem o konkrétní investiční záměr, se označuje jako „investor“.
 3. Požadavek na uveřejnění investičního záměru, stejně tak zájem o konkrétní investiční záměr mohou činit pouze subjekty, které v případě fyzických osob nemají záznam v rejstříku trestů a v případě právnické osoby nejsou v insolvenčním nebo konkurzním řízení či v likvidaci dle zvláštních právních předpisů.
 4. BUSYMAN.CZ neodpovídá za to, že investiční záměr je v souladu s právním řádem České republiky ani neodpovídá za to, že investiční záměr případně neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob (zejména autorská práva či průmyslová práva jako je právo na označení, patentové právo).
 5. V případě, že třetí osoba u BUSYMAN.CZ uplatní svá autorská či průmyslová práva k investičnímu záměru zájemce, je BUSYMAN.CZ oprávněn znepřístupnit investiční záměr na doméně (webu) www.busyman.cz i bez souhlasu zájemce. BUSYMAN.CZ v takovém případě neodpovídá za škodu zájemci ani jakékoli třetí osobě.
 6. BUSYMAN.CZ neodpovídá za realizaci investičního záměru ze strany investora a stejně tak neodpovídá za jedinečnost či vlastnictví zájemce k investičnímu záměru.
 7. BUSYMAN.CZ neodpovídá ani neručí za jakékoli závazky, dohody, přísliby, učiněné mezi zájemcem a investorem.
 8. BUSYMAN.CZ neodpovídá za bonitu (solventnost) investora.
 9. Zájemce a investor berou na vědomí, že je pouze a jen na jejich odpovědnosti, jaké informace sdělí BUSYMAN.CZ ohledně své osoby nebo investičního záměru.
 10. BUSYMAN.CZ se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 11. BUSYMAN.CZ neposkytuje služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
 12. Ceník služeb je trvale umístěn na webu a obsahuje základní finanční požadavky společnost Genesis Invest s.r.o.
 13. Investor má právo se přihlásit do Busyman Clubu, a to za podmínek zveřejněných na webu.
 14. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2013 s tím, že jsou zveřejněny na webu.