V

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 9 z 9
 • Validita

  Platnost, právoplatnost.

 • Valná hromada

  Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a mohou se ji účastnit všichni upisovatelé akcií splněním určitých podmínek (v dohodnuté době splatil alespoň 10 % upsaných akcií a případně celé emisní ážio a nejpozději do zahájení ustavující valné hromady musí splatit alespoň 30 % hodnoty upsaných akcií). Valná hromada je způsobilá se usnášet, jestliže se jí účastní upisovatelé alespoň poloviny všech upsaných akcií. Rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy společnosti a volí a odvolává členy představenstva. Valná hromada se může poprvé konat pouze v případě, že byly upsány akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a zároveň bylo splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a případné celé emisní ážio (rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a skutečnou částkou, za níž společnost akcie vydává – tzv. emisní kurs).

 • Věcné břemeno

  Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat.

 • Veřejná obchodní společnost

  Společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

 • Věřitel

  Fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob.

 • Vlastní kapitál

  Vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele. V rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

 • Vnitřní míra výnosu

  Vnitřní míra výnosu je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule.Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic. Nazývá se též vnitřní výnosové procento nebo vnitřní míra návratnosti. Anglicky Internal Rate of Return (IRR).

 • Volatilita

  Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost, např. cen, kurzů, sazeb.

 • Vznik společnosti

  Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Od vzniku společnosti se odlišuje okamžik založení společnosti. Vznik společnosti obecně znamená nabytí právní subjektivity.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.