B

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 18 z 18
 • B2B

  Z anglického jazyka „Business to Business“ je označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na obou stranách stojí podnikatelé.

 • B2C

  Z anglického jazyka „Business to Consumer“ – označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel.

 • B2G

  Přeneseno z anglického jazyka „Business to Government“, tj. Podnikatelé a stát – označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně stojí vláda (obecně státní orgány).

 • Badwill

  Badwill je špatná pověst, špatné jméno, které plyne podniku ze způsobu fungování. Opakem badwillu je goodwil.

 • Bankovní převod

  Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

 • Bankovní spojení

  Jednoznačné určení účtu klienta – číslo bankovního účtu. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou, popř. jménem držitele účtu.

 • Barter

  Barter je naturální směna z dob starověku, tj. přímá výměna jednoho statku za jiný bez použití peněžního kapitálu.

 • Bazický bod

  Bazický bod je jedna setina ( 1/100) z jednoho procenta. Používá se při stanovení úrokové míry.

 • Bezhotovostní platební styk

  Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

 • Bezúhonnost

  Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen např. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 • BIC

  Bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

 • Bilance

  Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti.

  Obchodní bilance: Jedná se o čistý pohyb zboží (export - import) mezi zeměmi platby mezi zeměmi jsou součástí platební bilance.

  Platební bilance: Platební bilance je výkaz ekonomických transakcí národní ekonomiky se zbytkem světa. Příjmy ze zahraničí (např. export) jsou zachyceny kladně, výdaje (např. import) záporně. Platební bilance zahrnuje platby za pohyb zboží a služeb, pohyb důchodů, transferů, kapitálu a devizových rezerv. Platební bilance se člení na běžný účet a kapitálový účet.

  Saldo platební bilance: Saldo platební bilance je potom rozdíl finančních toků do a z ekonomiky.

 • Bilanční rovnice

  Bilanční rovnice je pravidlo platné v Rozvaze (bilanci): Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. Pojem bilaterální znamený dvoustranný nebo oboustranný. Používá se obvykle ve výrazu bilaterální dohoda nebo bilaterální smlouva, což je tedy obecně dohoda nebo smlouva mezi dvěma stranami.

 • Bod uzavření firmy

  Objem výkonů společnosti, popř. výroby, ve kterém se celkové příjmy rovnají celkovým variabilním nákladům.

 • Bod zvratu

  Bod (objem výkonů, výroby), ve kterém se výnosy rovnají nákladům (eventuelně příjmy výdajům, a obdobně dle kontextu).

 • Bonita

  Schopnost klienta splácet úvěr.

 • Bonus

  Bonusem se obvykle myslí nějaká prémie, sleva z ceny nebo dobropis. Také se bonus používá ve významu zvýhodnění např. pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistné nebo u poplatníka je daňový bonus sleva na dani.

 • Brutto

  Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem brutta je netto.Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.