B

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 1 - 20 z 20
 • B2B

  Z anglického jazyka „Business to Business“ je označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na obou stranách stojí podnikatelé.

 • B2C

  Z anglického jazyka „Business to Consumer“ – označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel.

 • B2G

  Přeneseno z anglického jazyka „Business to Government“, tj. Podnikatelé a stát – označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně stojí vláda (obecně státní orgány).

 • Badwill

  Badwill je špatná pověst, špatné jméno, které plyne podniku ze způsobu fungování. Opakem badwillu je goodwil.

 • Bankovní převod

  Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

 • Bankovní spojení

  Jednoznačné určení účtu klienta – číslo bankovního účtu. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou, popř. jménem držitele účtu.

 • Barter

  Barter je naturální směna z dob starověku, tj. přímá výměna jednoho statku za jiný bez použití peněžního kapitálu.

 • Bazický bod

  Bazický bod je jedna setina ( 1/100) z jednoho procenta. Používá se při stanovení úrokové míry.

 • Bezhotovostní platební styk

  Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

 • Bezúhonnost

  Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen např. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 • BIC

  Bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

 • Bilance

  Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti.

  Obchodní bilance: Jedná se o čistý pohyb zboží (export - import) mezi zeměmi platby mezi zeměmi jsou součástí platební bilance.

  Platební bilance: Platební bilance je výkaz ekonomických transakcí národní ekonomiky se zbytkem světa. Příjmy ze zahraničí (např. export) jsou zachyceny kladně, výdaje (např. import) záporně. Platební bilance zahrnuje platby za pohyb zboží a služeb, pohyb důchodů, transferů, kapitálu a devizových rezerv. Platební bilance se člení na běžný účet a kapitálový účet.

  Saldo platební bilance: Saldo platební bilance je potom rozdíl finančních toků do a z ekonomiky.

 • Bilanční rovnice

  Bilanční rovnice je pravidlo platné v Rozvaze (bilanci): Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. Pojem bilaterální znamený dvoustranný nebo oboustranný. Používá se obvykle ve výrazu bilaterální dohoda nebo bilaterální smlouva, což je tedy obecně dohoda nebo smlouva mezi dvěma stranami.

 • Bod uzavření firmy

  Objem výkonů společnosti, popř. výroby, ve kterém se celkové příjmy rovnají celkovým variabilním nákladům.

 • Bod zvratu

  Bod (objem výkonů, výroby), ve kterém se výnosy rovnají nákladům (eventuelně příjmy výdajům, a obdobně dle kontextu).

 • Bonita

  Schopnost klienta splácet úvěr.

 • Bonus

  Bonusem se obvykle myslí nějaká prémie, sleva z ceny nebo dobropis. Také se bonus používá ve významu zvýhodnění např. pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistné nebo u poplatníka je daňový bonus sleva na dani.

 • Break Even

  Je chvíle, kdy se překlopí firma do zisku.

 • Brutto

  Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem brutta je netto.

 • Burn Rate

  Burn rate znamená, jak rychle firma pálí peníze, co má na účtě. 


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.