Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 81 - 100 z 189
 • Emisní ážio

  Emisní ážio je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho tržní hodnotou - tržní hodnota je vyšší. V opačném případě se jedná o emisní disážio.

 • EPS

  EPS - Earnings per Share je finanční ukazatel, který měří čistý zisk připadající na jednu akcii.

 • Equity

  Equity (z angl.) se používá pro vlastní kapitál.

 • EVA

  EVA (Economic value added = Ekonomická přidaná hodnota) je ukazatel, který měří efektivnost manažerské práce.

 • Exekuce

  Exekuce je legální převzetí cizího majetku dlužníka z důvodů nesplácení úvěru nebo jiného finančního závazku. Jde o krajní formu vymáhání dluhů, kdy je i proti vůli majitele zabavován jeho majetek.

 • Faktoring

  Podnikání, při kterém faktor (faktoringová společnost) odkupuje pohledávky před lhůtou jejich splatnosti (zaplatí za ně cenu sníženou o odměnu za tuto činnost), provádí jejich inkaso a nese riziko jejich nezaplacení.

 • Faktura

  Listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku)Český právní systém neobsahuje zákonnou definici faktury. Pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou, není vystavení faktury ani podmínkou pro vznik povinnosti zaplatit. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena ve lhůtách stanovených zákonem a mít náležitosti daňového dokladu.

 • FIFO

  FIFO - first in - first out - "první dovnitř - první ven". Jde o metodu oceňování zásob. První vstupující prvek podle této metody také první vystupuje. Pokud oceňujeme sklad metodou FIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.

 • Fixní náklady

  Náklady, které se se změnou objemu produkce v uvažovaném období neměníFixní náklady nezávisí v daném období na objemu produkce (počtu vyrobených kusů, poskytnutých služeb, atp.) a do kalkulací vstupují obvykle ve formě odpisů.

 • Fixní smlouvy

  Smlouva, kde je přesně stanovena doba plnění a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem.

 • Forex

  Forex je zkratkou pro Foreign exchange. Jedná se buď o obchod s cizí měnou obecně nebo o mezinárodní devizový trh.

 • Forfaiting

  Forfaiting je proces, kdy bynka nebo jiná specializovaná finanční instituce (forfaiter) odkoupí bezpečně zajištěné střednědobé nebo dlouhodobé exportní pohledávky splatné v budoucnu bez postihu původního věřitele (vývozce).

  Po uskutečnění dodávky zboží do zahraničí vývýzce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu sníženou o odměnu forfaitera (diskont) a forfaitingové poplatky.

 • Forwardová výnosová křivka

  Vychází z teorie, že výnos za určité časové období je u různých kombinací dluhopisu se stejnou celkovou dobou splatnosti stejný. Očekávaný výnos tak bude shodný nehledě na dluhopisy, do kterých investor investuje. Forwardová výnosová křivka tak představuje očekávanou spotovou výnosovou křivku v budoucnosti.

 • Franchising

  Původně osvobození od státních daní nebo cel, později označení pro privilegium provozovat činnost, jejíž monopol do té doby náležel státu. Nyní způsob podnikání, kdy franchisor poskytuje franchisantovi podrobně popsaný obchodní model spočívající obvykle v licenci k ochranným známkám, patentům, užitným a průmyslovým vzorům, know-how (jednotném marketingovém vystupování, jednotných výrobních postupech, chování zaměstnanců, atp.)

 • Fúze

  Sloučení nebo splynutí obchodních společností.

 • Goodwill

  Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků.

  Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum. Opakem goodwillu je badwill.

 • Hedging

  Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

 • Holding

  Uskupení obchodních společností, v němž jedna ze společností (mateřská) kapitálově ovládá několik jiných společností (dceřiných).

 • Hospodářská soutěž

  Souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služebm jejím cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků/výsledků a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost.

 • Hrubá marže

  Rozdíl mezi tržbami a náklady prodaného zboží, resp. tržbami za výkony a výrobními náklady prodaných výrobkůNeodečteny odbytové náklady, správní režii a jiné provozní náklady.

Stránky