Dozorčí rada

Kategorie: 

Dozorčí rada je orgán, který dohlíží na výkon představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové této rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují účetní zápisy (zda jsou řádně vedené a v souladu se skutečností) a zda je podnikatelská činnost společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Má nejméně 3 členy, přičemž počet jejích členů musí být vždy dělitelný 3. Členové jsou voleni na dobu určenou stanovami, ne však na více než 5 let. Účastní se valné hromady a jsou povinni seznámit účastníky s výsledky jejich kontroly.