Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 121 - 140 z 189
 • Licenční poplatek

  Platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za pronájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.

 • Likvidace osobních údajů

  Fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. Trvalé vyloučení z dalšího zpracování znamená likvidaci údaje. O likvidaci jde také v případě, že dojde k fyzickému zničení nosiče, na kterém je údaj zachycen (roztrhání papíru, rozlámání diskety apod.) nebo vymazání nosiče.

 • Likvidita

  Schopnost přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby, míra této schopnosti.

 • Linie rozpočtu

  Křivka indiferenční analýzy, kterou tvoří všechny kombinace množství dvou statků (nebo výrobních faktorů), které jsou danému subjektu při daném rozpočtovém omezení nejvýše dostupné.

 • Lobby

  Zájmová skupina, která vytváří nátlak na zákonodárce, ministry a orgány výkonné moci za účelem ovlivnění jejich rozhodnutí ve vlastní či jiný prospěch. Poprvé bylo použito americkým prezidentem U. Grantem – podle vstupní haly (anglicky lobby) hotelu Villard ve Washingtonu, kde se v 19. století scházeli členové Kongresu a kde byli kontaktováni zástupci podnikatelů, průmyslu a jiných zájmových skupin.

 • Lombardní úvěr

  Krátkodobý úvěr zajištěný zástavou movitých věcí (zejména cenných papírů, šperků, drahých kovů, nebo určitých komodit). V užším smyslu je tak označován lombardní úvěr poskytovaný centrální bankou komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů (za lombardní sazbu).

 • Minimální základ daně

  Minimální fiktivní základ daně poplatníka daně z příjmů provozujícího podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, z kterého je poplatník povinen vypočítat a odvést daň, pokud je jeho skutečný základ daně nižší, než minimální částka, z které se vypočítává daň pro podnikající fyzické osoby.

 • Místo podnikání

  Adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, popřípadě místo jejího pobytu.

 • Monopol

  Tržní struktura s jediným subjektem na straně nabídky, s jediným dodavatelem daného statku, k němuž neexistují blízké substituty. Neregulovaná monopolní firma může rozhodovat o výši ceny nebo o velikosti výstupu (nabízeném množství), nikoli o obou současně. Monopol je cenovým tvůrcem, volbou výstupu volí současně i výši ceny.

 • Nabídka

  Funkční závislost mezi cenou předmětu a jeho nabízeným množstvím. Množství statků, práce apod., které jsou prodávající ochotni prodat při určité ceně.

 • Nadměrný odpočet

  Daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období.

 • Nájemní smlouva

  Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral užitky.

 • Náklady

  Peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví.

 • Nedokonalá konkurence

  Modelová tržní struktura, která neodpovídá podmínkám dokonalé konkurence, ve které mohou ekonomické subjekty uplatnit určitou monopolní sílu při stanovování ceny.

 • Neoprávněné podnikání

  Provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost.

 • Notář

  Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o notářích a jejich činnosti, kterou stát pověřil notářským úřadem.

 • Obchodní firma

  Název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Zkráceně též – „firma“. Podnikatelé, kteří nejsou zapsaní do obchodního rejstříku, nemají firmu. Jsou-li to fyzické osoby, podnikají pod svým jménem a příjmením, jsou-li to právnické osoby, podnikají pod svým názvem. Na tyto osoby se nevztahuje právní ochrana firmy.

 • Obchodní majetek

  Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely obchodního zákoníku rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

 • Obchodní rejstřík

  Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.

 • Obchodní tajemství

  Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

Stránky