24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 101 - 120 z 189
 • Hrubé investice

  Celková částka vydaná v určitém období na nákup investičních statků.

 • Hrubé rozpětí

  Rozdíl ceny výrobku (služby či jiného produktu) a jeho přímých nákladů.

 • Hrubý pracovní kapitál

  Hodnota veškerých oběžných aktiv podniku. čistý pracovní kapitál je naopak přebytek oběžného majetku (oběžných aktiv) nad krátkodobým cizím kapitálem (krátkodobými cizími pasivy). Lze vyjádřit i jako přebytek dlouhodobého kapitálu (dlouhodobých pasiv) nad stálými aktivy.

 • IBAN

  Číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP. Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.

 • IČO

  IČO - identifikační číslo organizace je číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby). Je to unikátní osmimístné číslo.

 • Individuální podnikatel

  Označení pro samostatně podnikající fyzickou osobu.

 • Inventář

  Inventářem se obvykle myslí soupis a popis předmětů náležejících k nějakému majetkovému celku. Nebo psaná dokumentace (kniha, sešit) tohoto soupisu.

 • Inventarizace

  Inventarizace je proces zjištění skutečného stavu majetku a jeho zdrojů a závazků, ocenění tohoto stavu, srovnání se stave účetním a objasnění příčin - inventarizačních rozdílů. Provádí se zpravidla ke dni řádné a mimořádné závěrky.

  Provádění inventarizace je povinné podle zákona o účetnictví.

 • Inventura

  Inventura je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Ověřuje jak množství, tak hodnotu majetku a závazků. Je to první etapa inventarizace.

  Inventura může být:

  • fyzická - přepočítávání fyzicky přítomného majetku - zejména u zásob a dlouhodobého hmotného majetku
  • dokladová - inventura podle účetních dokladů - provádí se tímto způsobem zejména u pohledávek a závazků
 • Inventurní soupis

  Inventurní soupis je průkazný účetní záznam zobrazující výsledky inventury. Musí obsahovat tyto náležitosti:

  • určení inventarizovaného majetku nebo závazku
  • údaj o množství
  • podpis osoby odpovědné za provedení inventury
  • způsob zjišťování skutečného stavu
  • ocenění v okamžiku ukončení inventury
  • okamžik zahájení a ukončení inventury
 • Investice

  Odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků. Jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období. Kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.

 • Investiční společnost

  Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení „investiční společnost“.

 • Investiční zprostředkovatel

  Osoba, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, avšak nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry, zahraniční osobě.

 • Jednatel

  Fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.

 • Jistina

  Půjčený finanční obnos bez úroků, vklad na účet, nebo kauce.

 • Kapitálová struktura podniku

  Struktura dlouhodobého kapitálu (pasiv), ze kterého je financován dlouhodobý majetek (aktiva).

 • Kmenový kapitál

  Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Dříve „základní jmění“.

 • Know - How

  Soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný, přičemž utajený znamená, že know-how tvoří přesné složení a uspořádání jednotlivých částí, které není všeobecně známé a snadno dostupné; to však nemůže být vykládáno v úzkém smyslu tak, že každá jednotlivá část know-how musí být zcela neznámá a nedosažitelná mimo podnikání vlastníka. Know-how obsahuje informace, které jsou důležité pro prodej zboží nebo poskytování služeb konečným uživatelům a zvláště pro prezentaci prodávaného zboží, zpracování zboží v souvislosti s poskytováním služeb, metodami jednání se zákazníky a administrativním a finančním vedením obchodní činnosti.

 • Kolektivní smlouva

  Kolektivní smlouvy upravují individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Kolektivní smlouvy mohou uzavřít příslušné odborové orgány a zaměstnavatelé, popřípadě jejich organizace.

  Kolektivní smlouvy jsou - podnikové, uzavřené mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem, nebo vyššího stupně, uzavřené pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů.

 • Komanditní společnost

  Komanditní společnost je osobní společnost smíšené typu, neboť 1 nebo více společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (tzv. komplementáři) a 1 nebo více společníků ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (tzv. komanditisté). Komplementářem může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a nesmí být u ní dána překážka provozování živnosti (např. prohlášení konkursu na její majetek apod.). K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávnění pouze komplementáři, v ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty. Tato právní forma může být zajímavou formou podnikání pro kapitálově slabého podnikatele se zajímavým know-how a investora hledajícího investiční příležitosti. V ČR se jedná o málo frekventovanou formu podnikání.

Stránky