NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Vážení startupisti, investoři a podnikatelé,

znovu jsme spojili síly a společně s naší partnerskou právní kanceláří MACEK.LEGAL jsme pro Vás připravili kompletní souhrn informací ke změnám týkajícím se nového zákona o evidenci skutečných majitelů. 

Dne 3. února 2021 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2021 Sb. vyhlášen dlouho očekávaný zákon o evidenci skutečných majitelů. Hlavním smyslem tohoto zákona je transpozice tzv. 5. AML směrnice (směrnice proti praní špinavých peněz) do českého právního řádu a také komplexní vymezení pojmu skutečného majitele. Zákon nabyde účinnosti 1. června 2021. Za zmínku nepochybně také stojí, že Česká republika transponovala 5. AML směrnici nejpřísněji ze všech členských států EU.

Co tedy nalezneme v novém zákoně o evidenci skutečných majitelů?

Přesnější definice skutečného majitele

Nový zákon přináší přesnější definici skutečného majitele, která do současné doby nebyla přesně vymezena a neodrážela skutečný stav. Do současnosti byla definice skutečného majitele stanovena tak, že skutečným majitelem byla „fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“

V novém zákoně o evidenci skutečných majitelů je stanoveno, že skutečným majitelem je „každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem“. Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu. Osobou s koncovým vlivem rozumíme osobu, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.

Skutečným majitelem tedy musí vždy být fyzická osoba, v případě složité majetkové struktury společnosti je skutečného majitele potřeba dohledávat až na konci struktury tak, aby se jednalo o fyzickou osobu. Kdo je skutečným majitelem se nyní tedy bude určovat na základě skutečného stavu a ne pouze dle výše podílu/počtu akcií ve společnosti - bude tedy záležet také na nastavení společenské smlouvy/stanov a znění dalších smluv souvisejících s chodem společnosti (například akcionářské dohody, příkazní smlouvy, smlouvy o tichém společenství atd.), ale také na jednání společníků ve shodě. Příkladem může být situace, kdy ve společnosti budou dva společníci, jeden s podílem 90%, druhý s podílem 10% - pokud však menšinový společník má dle společenské smlouvy „právo veta“ na všechna rozhodnutí ve společnosti, za skutečné majitele budou dle nového zákona považováni oba společnici a měli by oba být zapsáni do evidence skutečných majitelů. Podle aktuálně účinného zákona by byl za skutečného majitele považován pouze majoritní společník. Určení skutečného majitele dle nového zákona tedy není tak jednoznačné a je potřeba vždy společnost posuzovat jako celek.

Má každá právnická osoba skutečného majitele?

Ve většině případů má každá právnická osoba skutečného majitele, avšak existují zákonem stanovené výjimky, které skutečného majitele nemají. Těmito jsou například stát, veřejná výzkumná instituce, politické strany a hnutí nebo společenství vlastníků jednotek.

Praktické otázky zápisu do evidence skutečných majitelů

Povinnost zajistit zápis skutečného majitele do evidence je určena statutárnímu orgánu právnické osoby, a to bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti – tedy do několika dní od změny ve společnosti. Skutečné majitele bude možné do evidence zapsat prostřednictvím soudu, notáře, a v některých případech také automatickým průpisem z veřejného rejstříku.

V případě zápisu skutečného majitele prostřednictvím soudu bude nezbytné vyplnit návrhový formulář a uhradit soudní poplatek ve výši 4.000 Kč. V případě zápisu prostřednictvím notáře postačí pouze podat žádost o zápis skutečného majitele, přičemž poplatek za tento zápis zatím není stanoven (měl by být ale výrazně nižší než v případě soudního poplatku).

Je důležité zmínit, že soud ani notář nejsou povinni zkoumat pravdivost a věcnou správnost předložených informací, avšak pouze osvědčují, že tvrzené skutečnosti vyplývají z listin, které jim byly předloženy. Odpovědnost za správnost údajů v evidenci skutečných majitelů tedy vždy má právnická osoba.

 K automatickému průpisu bude docházet v případech, kdy bude skutečný majitel zřejmý z veřejných rejstříků. V praxi tedy u společnosti s ručením omezeným bude jako skutečný majitel zapsán společník s podílem větším než 25%, u akciové společnosti bude automaticky propsán jediný akcionář. Každý statutární orgán je povinen automatický průpis zkontrolovat a případně opravit (mohou se propsat nesprávné údaje, případně může být skutečný majitel jiný, než zapsaný ve veřejném rejstříku).

A co systém databáze skutečných majitelů? Bude evidence skutečných majitelů přístupná všem?

V současné době je databáze skutečných majitelů, kterou provozuje Ministerstvo spravedlnosti, neveřejná a nelze do ní běžně nahlížet ani v ní vyhledávat informace. Od 1. června 2021 dojde ke změně, databáze bude veřejná a bude možné si z ní pořídit výpis platných údajů, ve kterém bude u právnické osoby viditelné jméno, příjmení, bydliště, datum narození, státní občanství skutečného majitele, povaha postavení skutečného majitele, velikost jeho podílu, pokud tento předmětný podíl, bude představovat důvod, proč je označen za skutečného majitele a den, kdy se osoba stala skutečným majitelem a den, kdy v této funkci skončila. V databázi bude tedy možné vyhledávat podle právnických osob (ne podle fyzických osob v angažmá, jak jsme zvyklí z obchodního rejstříku).

Úplný a neomezený přístup do evidence skutečných majitelů a právo na úplné výpisy z této evidence bude mít například soud pro účely soudního řízení, insolvenční správce, správní orgány pro účely vedení přestupkového řízení aj.

A jaký je hlavní cíl a přínos zákona o evidenci skutečných majitelů?

Z důvodové zprávy k zákonu vyplývá, že cílem nového zákona je transparentnost, boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu, snížení administrativní zátěže a přehlednost a systematičnost právní úpravy.

Jaké budou sankce za neuvedení skutečného majitele v evidenci?

Dosavadní zákon o evidenci skutečných majitelů sice ukládal povinnost skutečného majitele do evidence zapsat, nestanovoval ale žádné sankce. V této oblasti dochází k výrazné změně, která se dotkne každé právnické osoby – budou zavedeny pokuty, ale také tzv. soukromoprávní sankce, které mohou zásadně postihnout chod společnosti. 

Novým zákonem o evidenci skutečných majitelů budou zavedeny sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem. Sankce mohou být stanoveny nejen samotným osobám, které byli povinné k zápisu, ale i samotným korporacím, které nebudou mít skutečného majitele zapsaného v databázi.

Co když budou v evidenci nějaké nesrovnalosti v zápisech?

Řízení o nesrovnalostech v zápisech v evidenci skutečných majitelů, je jednou z novinek, kterou nový zákon zavádí. Pokud soud zjistí nesrovnalost v zápise v evidenci skutečných majitelů (na základě oznámení nebo z vlastního podnětu), vyzve právnickou osobu k tomu, aby ve stanovené přiměřené lhůtě odstranila dané nesrovnalosti či aby je vyvrátila. Pokud společnost nesrovnalost neodstraní, zahájí soud řízení o nesrovnalosti a spolu s vydáním usnesení o zahájení řízení o nesrovnalosti zapíše do evidence skutečných majitelů poznámku o nesrovnalosti.

Jaké sankce budou zákonem zavedeny?

Nevymahatelnost smluv

Jedná se o nový typ sankce v českém právním řádu. Nevymahatelnost smluv v kontextu nového zákona znamená, že smlouvy, které jakýmkoliv způsobem zastírají osobu skutečného majitele, nebude možné vymáhat. Plnění z těchto smluv tedy nebude možné žalovat u soudu, protože z pohledu soudu budou mít povahu pouze slibu. V praxi se bude jednat zejména o příkazní a komisionářské smlouvy.

Zákaz výplaty podílu na zisku

Sankce zákazu výplaty podílu na zisku se uplatní v případě, pokud skutečný majitel, evidující osoba či právnická osoba, která nemá zapsaného skutečného majitele, neuvedou svého skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů.

V případě, že by valná hromada rozhodla o rozdělení zisku a zároveň by se zjistila absence zápisu skutečného majitele, nebylo by možné zisk vyplatit.

Sistace hlasovacích práv

Sistace hlasovacích práv znamená, že skutečný majitel či právnická osoba, která nebude mít uvedeného skutečného majitele v databázi, bude mít zákaz hlasování. Tento zákaz se bude tedy vztahovat na nezapsaného skutečného majitele a na právnickou osobu, která nebude mít v evidenci zapsaného žádného majitele. Pokud by i přes zákaz bylo vykonáno hlasovací právo, přijaté rozhodnutí by mohlo být prohlášeno za neplatné.

Pokuta

Evidující osobě či skutečnému majiteli bude moci být udělena pokuta až do výše 500.000 Kč v případě, že do evidence budou uvedeny nesprávné údaje či z jejich strany nebude poskytnuta součinnost. V případě, že soud zjistí nesrovnalost a nařídí její nápravu, ke které stanoví přiměřenou lhůtu a v této lhůtě nebude nesrovnalost napravena, postoupí soud věc obecnímu úřadu, který může příslušné osobě udělit pokutu za přestupek.

Do kdy je nutné skutečného majitele do evidence zapsat?

Pro zápis údajů do evidence skutečných majitelů jsou stanoveny dva různé termíny.

Pokud právnická osoba splnila svou povinnost zápisu do evidence dle aktuálně účinného zákona, musí zápis v evidence uvést do souladu s novým zákonem nejpozději do 1. 12. 2021.

Pokud právnická osoba dosud nezajistila zápis do evidence skutečných majitelů, nebo tak učinila opožděně, musí zápis do evidence provést okamžitě po nabytí účinnosti nového zákona, resp. do 15. 6. 2021.

Shrnutí a doporučení

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů tedy zavádí sankce, které mohou podstatně zasáhnout do fungování společnosti. V případě, že společnost nezapíše svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, může to vést až k paralýze společnosti. 

 

Bojíte se, že zápis skutečného majitele bude příliš složitým? V takovém případě se neváhejte obrátit na advokátní kancelář MACEK.LEGAL, kde Vám rádi pomohou se zjištěním skutečného majitele i s jeho zápisem do evidence skutečných majitelů.

 
Autor: 
Mgr. Iva Čípová, Mgr. Zuzana Carvová

Další příspěvky

  • UP Business Camp motivoval k podnikání

    Olomouc (24. listopadu 2021) - Mít nadšení, motivaci, odvahu, dát do podnikání srdce a začít businessem můžete právě teď. To opakovaně zaznívalo na univerzitní konferenci UP Business Camp,...
  • OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM BUSYMAN ANGEL DAY ROKU 2021

    V úterý 16.11.2021, jsme se letos naposledy sešli na pravidelném eventu, který můžete znát pod názvem Busyman Angel Day. Tento event pořádáme pravidelně už od dubna 2015. Jeho...
  • Souboj startupů na UP Business Campu se blíží

    Olomouc (2. listopadu 2021) – Na 9. ročníku konference UP Business Camp proběhne souboj startupů a inovativních týmů. Ty mohou vyhrát ceny v hodnotě více než 100 000 Kč a vyplout tak...

Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Mánesova 28, Praha 2 - Vinohrady

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.