Jak založit firmu? S.r.o. krok za krokem ..

Jedním ze základních kroků pro založení s. r. o. je sepsání tzv. společenské smlouvy. Tuto smlouvu je nutné notářsky ověřit (cena 2000 – 3000 Kč).

Je nově výslovně stanoveno, že společenskou smlouvou se rozumí i zakladatelská listina.

Společenská smlouva od ledna 2014 obsahuje mimo jiné:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jejich jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů jednotlivých společníků a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu a
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Při zakládání SRO bude muset společenská smlouva obsahovat ještě následující údaje (ty však budou moci být po vzniku SRO a po splnění vkladové povinnosti vypuštěny):

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • jednatele, popřípadě členy jiných orgánů společnosti volených valnou hromadou,
 • určení správce vkladů a
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Jak jsme tedy výše nastínili, změn nebude málo a některé budou opravdu významné. Je tedy třeba se s novou úpravou začít postupně seznamovat, abychom byli v lednu 2014 dostatečně připraveni na její příchod.