Zvláštní sazby - srážkové daně

Běžně se příjmy zdaňují v rámci celkového daňového základu. Některé z nich však tvoří samostatné daňové základy, a zdaňují se tedy každý zvlášť prostřednictvím zvláštní sazby daně srážkou u zdroje. Daň odvádí přímo ten, kdo příjem poskytuje. Od ledna 2008 platí zvláštní sazba daně, podle § 36 zákona o daních z příjmů, ve výši 15 %.

Přehled nejdůležitějších příjmů zdaňovaných 15% srážkovou daní:

 • dividendy, či úroky z dluhopisů a směnek
 • podíl připadající na podílový list při zrušení podílové fondu,
 • příjmy autorůza příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud měsíčně nepřesáhnou částku 7 000 Kč u jednoho plátce,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, vkladových účtech, vkladních listech na jméno a běžných účtech (nepodnikatelských, např. sporožirové účty, devizové účty),
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (státní příspěvek se nedaní) a plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (snížené o zaplacené pojistné), s výjimkou situace při zániku smlouvy o penzijním připojištění nebo soukromém životním pojištění,
 • mzdy od vedlejšího zaměstnavatele, pokud hrubá mzda nepřesahuje 5 000 Kč za měsíc,
 • příjmy plynoucí fyzickým osobám z výher a cenv loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování (pokud nejsou osvobozeny),
 • příjmy plynoucí fyzickým osobám z cenz veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže (pokud nejsou osvobozeny),
 • podíl na ziskuz členství v družstvu, z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti, nebo tichého společníka,
 • vypořádací podílpři zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu,
 • podíl na likvidačním zůstatku kapitálové společnosti nebo družstva,
 • příjmy z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu příjmu na základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a pojišťovnou (pokud nejsou osvobozeny),
 • příjmy plynoucí fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného (opět snížené o státní příspěvek, resp. zaplacené pojistné).