Rady, jak účetně a daňově vyřešit prodej obchodního podílu společníka

Ukončit účast ve společnosti s ručením omezeným lze zánikem účasti na společnosti nebo prodejem obchodního podílu. Společník ztrácí vlastnická práva ve společnosti a zároveň řeší, jak zdanit vyplacený obchodní podíl. Některý ze společníků společnosti s ručením omezeným se rozhodne, že už dále nechce podnikat a chce ukončit svou účast ve společnosti. To samozřejmě lze. Někdy je o ukončení účasti ve společnosti za společníka rozhodnuto valnou hromadou nebo soudem.

Ukončení účasti ve společnosti lze provést dvěma způsoby. Výsledkem obou způsobů je jediné, společník přestává být zcela účasten podnikání společnosti. Už není společníkem. Způsoby, jak může společník opustit společnost, jsou v zásadě dva. První způsob je zrušení účasti společníka podle zákonem stanovených důvodů. V případě zrušení účasti společníka na společnosti, vyplácí společnost vypořádací podíl. Druhým způsobem, jak může společník opustit společnost, je prodej obchodního podílu některému ze stávajících společníků nebo třetí osobě.

Výplata vypořádacího podílu
Zákon definuje případy, kdy dochází k zániku účasti společníka na společnosti. Důvodů může být hned několik.

Důvody zániku účasti společníka:

1. vyloučení společníka valnou hromadou
2. zrušení účasti společníka soudem na základě žádosti společníka
3. prohlášením konkursu na majetek společníka
4. vyloučením společníka soudem na základě žádosti podané společností
5. zánikem právnické osoby jako společníka
6. úmrtím společníka, pokud je fyzickou osobou

Výši vypořádacího podílu stanovuje společnost. Společnost vypočítá hodnotu vypořádacího podílu, vypočítá srážkovou daň ve výši 15 % a výši čistého podílu. Společník, který ve společnosti končí, obdrží vypořádací podíl zdaněný zvláštní sazbou (srážkovou daní). Vypořádací podíl již odcházející společník sám nedaní, nemá ani žádné další povinnosti vůči společnosti či finančnímu úřadu.

Kdy může valná hromada vyloučit společníka ze svých řad?
Obchodní zákoník řeší v § 113 vyloučení účasti společníka valnou hromadou. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení společníka, pokud je společník v prodlení se splacením svého vkladu. Valná hromada určí náhradní lhůtu, do kdy má dojít ke splacení vkladu. Pokud ani náhradní termín společník nedodrží, může dojít k vyloučení společníka ze společnosti.
Obdobně se postupuje i v případě, že společnost vykázala ztrátu, kterou mají uhradit společníci. Valná hromada může vyloučit společníka, pokud společník povinnost uhradit ztrátu nesplní ani v dodatečné lhůtě.

Prodej obchodního podílu
Podíl ve společnosti s ručením omezeným je majetek, který se nazývá obchodní podíl. Obchodní podíl je z hlediska účetnictví dlouhodobým finančním majetkem. Při prodeji obchodního podílu se společník jakožto prodávající musí sám postarat o zdanění z prodeje. Společnost tuto záležitost řešit nebude.

Prodej obchodního podílu je ryze na rozhodnutí společníka. Nikdo nemůže společníka k prodeji nutit, v zákoně nejsou stanoveny důvody, proč by musel společník svůj podíl převést na někoho jiného.

Prodávající společník se označuje jako převodce obchodního podílu. Kupující jenabyvatelem obchodního podílu. Nabyvatel, který se stává společníkem musí přistoupit ke společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným i ke stanovám společnosti.
Podle § 115 obchodního zákoníku, se prodej obchodního podílu uskutečňuje na základě písemné smlouvy o převodu obchodního podílu. Prodejní cena obchodního podílu není stanovena, není stanoven ani způsob, jak se musí cena určit. Záleží pouze na tom, za kolik je společník ochoten a schopen majetek prodat. Zaplacení ceny obchodního podílu probíhá mezi převodcem a nabyvatelem, společnost není na obchodu zainteresována, společnost není účastníkem prodeje.

Účetně prodej obchodního podílu znamená pro společnost pouze to, že si upraví analytickou evidenci účtu Základní kapitál, tak, aby odpovídala novému složení společníků.

Prodej obchodního podílu a účetnictví
Pro vedení účetnictví je prodej obchodního podílu zajímavý až tehdy, je-li tento podíl zařazen v obchodním majetku osoby. Pokud je společníkem osoba, která nemá podíl zařazen v majetku, o prodeji se neúčtuje, prodávající – převodce řeší prodej jen z daňového pohledu.

Prodej obchodního podílu, který byl zařazen v obchodním majetku

1) vyřazení dlouhodobého finančního majetku 561/06×
2) tržba z prodeje dlouhodobého finančního majetku 378/661
3) inkaso ceny 221/378

Použité účty:
06× Majetkový podíl – dlouhodobý finanční majetek
221 Bankovní účet
561 Cena prodaného dlouhodobého finančního majetku
661 Tržby z prodeje finančního dlouhodobého majetku

Autor: 
Klára Soukupová / ipodnikatel.cz

Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman
Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.