24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 181 - 189 z 189
 • Věřitel

  Fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob.

 • Vlastní kapitál

  Vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele. V rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

 • Vnitřní míra výnosu

  Vnitřní míra výnosu je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule.Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic. Nazývá se též vnitřní výnosové procento nebo vnitřní míra návratnosti. Anglicky Internal Rate of Return (IRR).

 • Volatilita

  Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost, např. cen, kurzů, sazeb.

 • Vznik společnosti

  Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Od vzniku společnosti se odlišuje okamžik založení společnosti. Vznik společnosti obecně znamená nabytí právní subjektivity.

 • Zájemce

  Dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění.

 • Zajištění úvěru

  V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří: prověrka úvěrové způsobilosti, limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty, diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů, kontrola úvěrového subjektu a objektu. V užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění, kdy bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další, třetí osoba a věcné zajištění, které dává bance právo na určité majetkové hodnoty.

 • Zakladatelská listina

  Listina mající formu notářského zápisu, jíž jediný zakladatel zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou.

 • Zapuštěné náklady

  Náklady, které nejsou zvažovaným rozhodnutím ovlivněny, nezmění se, nelze je získat zpět. Angl. Sunk Costs. Protiklad přírůstkových nákladů.

Stránky