Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 161 - 180 z 189
 • Samostatná výdělečná činnost

  Činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost pro účely důchodového pojištění, a to včetně spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

 • Smlouva o zprostředkování

  Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.

 • Spekulační koupě

  Úplatné nabytí věci (zpravidla movité) za účelem jejího prodeje se ziskem.

 • Společnost s ručením omezeným

  Tzv. s. r. o. je nejrozšířenějším prostředkem podnikání právnických osob. Společnost může být založena 1 osobou až maximálně 50 společníky. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků (pokud 1 společník má vklad splacen a 2. ne, ručí i 1. společník do výše nesplaceného vkladu 2. společníka; jakmile všichni společníci splatí všechny vklady, již neručí). Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž každý společník musí vložit min. 20 000 Kč (viz §108 a §109 zákona č. 513/1991 - obchodní zákoník). Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Společnost musí vytvářet rezervní fond. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, coby nejvyšší orgán. Statutárním orgánem jsou jednatelé, kterým náleží obchodní vedení společnosti. Lze stanovit i dozorčí radu. Tato právní forma podnikání má také své výhody a nevýhody.

 • Tendr

  Výzva k podání nejvýhodnější nabídky (smlouvy), veřejná obchodní soutěž. Nabídka dodávky za pevnou cenu.

 • Tiché rezervy

  Rezervy, které nejsou jako rezervy přímo účetně zobrazeny – vznikající např. nižším oceněním aktiv, vyšším oceněním dluhů než je jejich skutečná cena a zrychleným odpisováním.

 • Tichý společník

  Osoba, která poskytuje podnikateli v rámci smlouvy o tichém společenství určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání, podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku (po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu) vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání.

 • Transakční náklady

  Náklady realizace transakce. Náklady spojené s rozhodnutím, které nejsou bezprostředně spojené s výsledkem činnosti závislé na rozhodnutí – náklady realizace rozhodnutí, např. při nákupu zboží mohou být transakčními náklady dopravné či poplatky za výměnu cizí měny, není jimi však vlastní cena zboží. Transakčními náklady obchodu s cennými papíry mohou být například makléřské poplatky, poplatky Středisku cenných papírů, atp.

 • Tržní hodnota

  Hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu.

 • Tržní přidaná hodnota

  Rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a do něj investovaným kapitálem (vklady a dluhy), tj. rozdíl mezi částkou, kterou by vlastníci a ostatní investoři získali prodejem svých podílů (akcií) a pohledávek (dluhopisů), a hodnotou, kterou do firmy vložili.

 • Účetní doklad

  Průkazný účetní záznam, který musí obsahovat: označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

 • Ukladatel

  Ten, kdo předal věc skladovateli k uložení a opatrování v rámci smlouvy o skladování.

 • Uložitel

  Ten, kdo v rámci smlouvy o uložení věci svěřil opatrovateli věc do bezplatného opatrování.

 • Úpadek

  Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena.

 • Užitková funkce

  Užitková funkce znázorňuje závislost mezi užitkem, tj. subjektivní hodnotou, a konečnou hodnotou z investice. Všichni racionální investoři dávají za jinak stejných podmínek přednost většímu užitku před nižším užitkem. Jejich užitková funkce je rostoucí. U rizikově averzních investorů každá další koruna z výnosu představuje stále klesající užitek. Jestliže první koruna výnosu představuje jednotku užitku, druhá koruna výnosu odpovídá užitku nižšímu než jednotka jedná se užitkovou fci konkávní. U rizikově neutrálních investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stejné dodatečné množství užitku, čemuž odpovídá lineární užitková funkce. U rizikově hledajících investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stále vyšší dodatečné množství užitku a užitková funkce je konvexní.

 • Užitný vzor

  Technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.

 • Validita

  Platnost, právoplatnost.

 • Valná hromada

  Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a mohou se ji účastnit všichni upisovatelé akcií splněním určitých podmínek (v dohodnuté době splatil alespoň 10 % upsaných akcií a případně celé emisní ážio a nejpozději do zahájení ustavující valné hromady musí splatit alespoň 30 % hodnoty upsaných akcií). Valná hromada je způsobilá se usnášet, jestliže se jí účastní upisovatelé alespoň poloviny všech upsaných akcií. Rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy společnosti a volí a odvolává členy představenstva. Valná hromada se může poprvé konat pouze v případě, že byly upsány akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a zároveň bylo splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a případné celé emisní ážio (rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a skutečnou částkou, za níž společnost akcie vydává – tzv. emisní kurs).

 • Věcné břemeno

  Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat.

 • Veřejná obchodní společnost

  Společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

Stránky