24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Slovník pojmů

Přinášíme vám slovníček nejčastěji používaných pojmů, které by vás v souvislosti s investováním a podnikáním mohly zajímat.

Zobrazeno 141 - 160 z 189
 • Ochranná známka

  Označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

 • Odpisy

  Odpisy daňové nebo účetní. O výši a způsobu uplatňování odpisů rozhoduje v rámci účetních pravidel podnik. Účetní odpisy jsou nákladem podniku, pro účely zjištění základu daně z příjmů je však nutné použít odpisy daňové, popř. upravit zjištěný výsledek hospodaření o rozdíl účetních a daňových odpisů.

 • Odstoupení od smlouvy

  Jednostranný právní úkon směřující k zániku smlouvy. Ne ve všech případech je však jednostranné odstoupení od smlouvy možné, viz jednotlivé oblasti práva.

 • Odstupné

  Zahrnou-li strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného, zrušuje se smlouva od doby svého uzavření, když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí. Ustanovení č. 351 obchodního zákoníku platí přiměřeně pro účinky zrušení smlouvy.

 • Optimální portfolio

  Optimální portfolio je takové portfolio, které vykazuje nejvyšší poměr dodatečného výnosu (očekávaný výnos mínus úrok) k riziku. Toto portfolio můžeme kombinovat v libovolném poměru s bezrizikovou investicí a vždy budeme dosahovat stále stejného poměru dodatečného výnosu k riziku.

 • Pasiva

  Zdroje financování majetku (aktiv) - kapitálové zdroje. Uvádějí se na pravé straně rozvahy tvaru T.

 • Podíl

  Účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.

 • Podpora prodeje

  Prvek marketingové komunikace, který představuje krátkodobé stimuly povzbuzující nákup nebo prodej výrobku.

 • Poškozování věřitele

  Trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že buď zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, nebo předstírá nebo uzná neexistující právo, či závazek.

 • Právní jednání

  Právní skutečnost spočívající v chování v souladu s právními normami. Opak „protiprávního jednání“.

 • Právní skutečnost

  Právní skutečnost je taková skutečnost, s níž právní normy spojují právní následky (zejména vznik, změnu a zánik subjektivních práv a povinností).

 • Představenstvo

  Představenstvo je statutárním orgánem v čele s předsedou, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Má minimálně 3 členy, což neplatí v případě, je-li pouze 1 akcionář.

 • Private Banking

  Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby. Přímá investice (při plnění oznamovací povinnosti, pro účely devizového zákona).

 • Rabat

  Předem sjednaná srážka (sleva) z ceny poskytovaná dodavatelem odběrateli (obvykle vyjádřená v procentech z ceny).

 • Ready-made společnost

  Ready-made společnost je taková společnost, která je připravena k okamžitému odkupu. Pokud se podnikatel nechce sám pouštět do administrativy a obíhání úřadů při zakládání vlastního podnikání, může využít možnosti nákupu připravené firmy. Nakoupit lze společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, či např. evropskou společnost.

 • Reciprocita

  Vzájemnost. V obchodním případě se jedná o vzájemné plnění závazků, ve kterém má služba na obou stranách stejnou finanční hodnotu.

 • Relativní obchod

  Závazkový vztah, jehož obchodní povaha je vázána na určité podmínky. Při splnění těchto podmínek je vztah posuzován jako obchod (tj. v režimu obchodního práva), v opačném případě jako neobchod (tj. v režimu občanského práva). Onou podmínkou je obvykle typ smluvních stran (podnikatelé, nepodnikatelé). Příkladem může být kupní smlouva, která je-li uzavírána mezi podnikateli a týká se jejich podnikatelské činnosti, je považována za obchod. Je-li uzavírána mezi občanem nepodnikatelem a prodejcem podnikatelem, nebo mezi dvěma nepodnikateli, pak se jedná o neobchod.

 • Rovnoměrné odpisování

  Takové odpisování, při kterém jsou odpisy ve všech obdobích stejné (výjimkou mohou hraniční období).

 • Ručení

  Povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že tak neučiní dlužník. Ručení je zajišťovacím vztahem nikoli mezi dlužníkem a věřitelem, ale mezi věřitelem a třetí osobou – ručitelem.

 • Ručitel

  Osoba, která přebírá, v případě platební neschopnosti klienta, povinnost splácet.

Stránky