24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Komanditní společnost

Kategorie: 

Komanditní společnost je osobní společnost smíšené typu, neboť 1 nebo více společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (tzv. komplementáři) a 1 nebo více společníků ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (tzv. komanditisté). Komplementářem může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a nesmí být u ní dána překážka provozování živnosti (např. prohlášení konkursu na její majetek apod.). K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávnění pouze komplementáři, v ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty. Tato právní forma může být zajímavou formou podnikání pro kapitálově slabého podnikatele se zajímavým know-how a investora hledajícího investiční příležitosti. V ČR se jedná o málo frekventovanou formu podnikání.