Nový občanský zákoník ve vztahu k e-shopům

S účinností nového občanského zákoníku (NOZ), tedy od 1.1.2014 nastala snad největší změna, týkající se podnikání v historii samostatné České republiky. Tento článek se zabývá problematikou vztahující se ke změnám v souvislosti s internetovými obchody – e-shopy. NOZ se mimojiné více zaměřuje na ochranu spotřebitele a zákazníci tak získají větší práva kdežto prodávajícím vzniknou nové povinnosti.

V NOZ se zpřísňuje informační povinnost provozovatele e-shopu, tím má za cíl chránit kupujícího. Provozovatel e-shopu bude podle zákona povinen kupujícímu poskytnout veškeré podstatné údaje související s prodejem (závazkovým vztahem) a informovat ho o možnostech a náležitostech jeho ukončení. NOZ přímo explicitně uvádí v § 1811 výčet informací, které je prodávající povinen kupujícímu poskytnout. V případech, kdy jsou smlouvy uzavírány prostřednictvím internetu, či jinak na dálku, je tento výčet ještě rozšířen o další informace uvedené viz § 1820 NOZ.

Co z toho pro vás, jako provozovatele e-shopu vyplývá?

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy po podstatně delší dobu než nyní, pokud bude poučen špatně nebo vůbec nepoučen o možnosti od smlouvy odstoupit. Kupující by měl také být poučen o tom, že nese náklady na vrácení zboží, protože pokud prodávající kupujícího neupozorní, že s vracením zboží jsou spojeny náklady, může se kupující těchto nákladů na prodejci domáhat.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy zůstává stejná, tedy čtrnáct dnů ode dne převzetí zboží. V souladu s úpravou NOZ postačuje, pokud v této lhůtě kupující písemné odstoupení od kupní smlouvy i pouze odešle na adresu prodávajícího. Kupující je pak zavázán po svém odstoupení vrátit zboží nejpozději do čtrnácti dnů od dne odstoupení od smlouvy. Ale i zde platí, že postačí, pokud zboží bude v této lhůtě odesláno a ne doručeno. Prodávající je pak povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu celou kupní cenu, a to nově včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající nově také nemá právo nárokovat si při odstoupení od smlouvy náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vracením zboží.

Prodávající však může kupní cenu vrátit až poté, co mu kupující dokáže, že zboží předal nebo že zboží odeslal.

Jak je to s reklamacemi aneb odpovědností za vady výrobku v NOZ („záruční lhůta“) ?

Mezi odbornou veřejností a i autory zákona bohužel prozatím panují neshody o tom, jestli NOZ zachovává současnou úpravu odpovědnosti za vady, tedy že po lhůtu 24 měsíců po koupi odpovídá prodávající (záruční lhůta). Část tvrdí, že se záruka u spotřebního zboží ruší, druhá část naopak tvrdí, že 24měsíční záruka trvá i nadále. Bohužel naprostou jistotu v této otázce přinese v budoucnu až judikatura soudů, v čemž se skrývá největší problém, protože právní jistoty tak bude moci nabýt prodejce a i kupující zřejmě až po několika letech(!). Bylo by tedy vhodné, aby prodejci, kteří chtějí záruku spotřebitelům poskytovat, uvedli to výslovně ve svých obchodních podmínkách, ovšem aby zároveň vzhledem k smyslu podnikání nabídli záruku únosnou podnikatelskému riziku.

Je proto vhodné nechat si upravit ochodní podmínky v souladu se zákonem někým, kdo se na toto specializuje.

Novinkou je, že pro prodávajícího je závazná i záruční doba, kterou uvede na obalu věci nebo v reklamě na ni. Pokud tu nebude chtít zákazníkovi poskytnout, je třeba aby prodávající odstranil informaci o záruční době ze svých obchodních podmínek. Taková praxe by však mohla znamenat, že by prodávající neměl odpovědnost za vady zboží, které by se objevily až po okamžiku prodeje a kupující by tak neměl žádné nároky vyplývající z vad na věci (oprava věci, sleva z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy).

Co říci na závěr tohoto krátkého seznámení s NOZ?

Vzhledem k tomu, že účinnost NOZ již nastala a tedy veškeré smlouvy uzavřené po 1.1.2014 se budou již řídit novou úpravou NOZ, považuji za nutné upozornit na výše uvedené nejdůležitější změny a doporučit důkladnou revizi kupních smluv a obchodních podmínek, aby byly po 1.1.2014 v souladu s NOZ a nezpůsobily Vám, provozovatelům e-shopů značné komplikace, kterým bylo možné předejít. Věřím, že Vás tento krátky článek zaujal a pokud budete mít zájem, jsem Vám v záležitostech ohledně výše uvedeného a i dalších plně k dispozici.

 

Mgr. Daniel Macek, advokát

T. 731464839

E: daniel@maceklegal.cz