Způsoby ukončení podnikání

Existuje mnoho důvodů pro ukončení podnikání a zároveň i mnoho způsobů, jak svou činnost ukončit.

Zrušení OSVČ

Mluvíme-li o zrušení živnostenského listu - v Hlavě III paragragu 57 Živnostenského zákona se dozvíme podrobné informace a zániku živnosti.

 • smrt podnikatele, pokud v činnosti nepokračují dědicové nebo správcové,
 • zánik právnické osoby (pokud se nejedná o přeměnu společnosti v jinou právní formu podnikání),
 • uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění vydáno,
 • rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění (např. podnikatel přestal splňovat podmínky pro provozování dané živnosti, nastanou překážky nebo o to podnikatel sám požádá, podnikatel porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, podnikatel neplní povinnosti vůči státu – neplatí sociální pojištění, podnikatel neprovozuje živnost déle než 4 roky atd.).

V případě, že dojde ke zrušení živnostenského oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu, podnikatel může opět po určité době živnost obnovit a začít provozovat tu samou, příbuznou nebo zcela jinou živnost. Záleží však na důvodech, které ke zrušení vedly, a v jakém oboru chce podnikatel začít opět podnikat.

Pokud chce podnikatel provozovat živnost v jiném oboru než dříve, může z těch samých příčin podat žádost o koncesi nebo ohlásit živnost až po 1 roce od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Zrušení a zánik s. r. o.

Podle obchodního zákoníku zaniká společnost dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Před samotným výmazem z rejstříku (a tedy zánikem společnosti) musí být nejdříve společnost zrušena.

Důvody, které vedou ke zrušení společnosti, opět upravuje obchodní zákoník. Podle něj lze společnost zrušit z následujících důvodů a lze ji zrušit dvěma formami:

 • uplynutím doby, na kterou byla založena,
 • dosažením účelu, pro který byla založena,
 • dnem, ve kterém společníci nebo orgány společnosti rozhodly o zrušení společnosti nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
 • dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánů společnosti, pokud dochází k zániku z důvodu fúze, rozdělení, převodu jmění na společníka apod.,
 • dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti (nebo dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci) nebo
 • zrušením konkurzu (ať po splnění rozvrhového usnesení nebo z důvodu nepostačujícího majetku dlužníka).

Společnost se ruší bez likvidace, pokud dochází k přeměně společnosti:

 • fúzí (sloučením nebo splynutím),
 • převodem jmění na společníka nebo
 • rozdělením nebo
 • dochází ke změně právní formy podnikání.

Naopak společnost se ruší s likvidací z následujících důvodů: např. společníci se rozhodli dál v činnosti již nepokračovat a majetek si rozdělit nebo naopak společnost vykazuje neuspokojivé hospodářské výsledky, může být zadlužena atd. a žádné revitalizační programy ani krizové řízení společnosti nebylo účinné.

V případě, že má společnost více věřitelů a není schopna po delší dobu splácet své závazky nebo je předlužena, dostává se do úpadku. V takovém případě na ni může být prohlášen konkurz, kdy dochází k vypořádání majetkových poměrů dlužníka (majetek se postupně přeměňuje na peněžní formu, uhrazují se přednostně náklady konkurzního a soudního řízení, dále případné pohledávky výživného, poté nároky zaměstnanců vzniklé za poslední 3 roky a teprve pak další pohledávky věřitelů). Pokud byl na společnost vyhlášen konkurz, oprávnění nakládat s majetkem společnosti přechází na správce insolvenčního řízení. Podnikatel, u kterého jsou dány podmínky na prohlášení konkurzu, může předejít konkurzu včasným podáním návrhu na vyrovnání u soudu, kde uvede, jaké vyrovnání v tomto případě nabízí.