Čekají nás změny

Od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

Smyslem a účelem NOZ je upravit veškeré soukromoprávní vztahy v rámci jednoho zákona. NOZ přebírá značnou část principů a pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje. Např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o sdružování občanů nebo zákon o vlastnictví bytů. Kladem bude zejména sjednocení závazkového práva. Už tedy nebudou smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku.

NOZ je členěn do pěti částí - Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Vedle NOZ budou nadále platit i další předpisy z oblasti soukromého práva, jako zákoník práce, zákon o průmyslovém a duševním vlastnictví, autorský zákon a další. NOZ jim však bude právně nadřazen.

Jak již bylo shora uvedeno, od 1.1.20124 společně s NOZ nabývá účinnosti ZOK, který však nemá být následovníkem obchodního zákoníku, ale zvláštním předpisem, který upravuje úzce vymezený okruh právnických osob, obchodní korporace.

Obchodní korporací dle ZOK se rozumí všechny formy obchodních společností (společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstev (družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo a evropské družstvo).

ZOK obsahuje základní pravidla a principy činnosti obchodních korporací, počínaje založením, strukturu orgánů, odpovědnosti členů orgánů až po zrušení obchodní korporace. Přesto NOZ neřeší vše zcela konkrétně. Obecnější principy a pravidla fungování obchodních korporací nalezneme v NOZ.

Přesto v jeho textu nenalezneme všechny tyto podmínky. Naopak detailnější principy a pravidla jsou obsažena ve zvláštních zákonech, jako je např. zákon o přeměnách obchodních společností.

Konkrétním změnám a novinkám, které od 1. 1. 2014 přinese NOZ a ZOK, a je jich skutečně spousta, se budu věnovat postupně v dalších článcích.

Mgr. Daniel Macek, advokát