Busyman Assets - Investiční nemovitosti

Busyman přichází s komplexní nabídkou služeb v oblasti investičních nemovitostí. Představujeme Vám sesterskou divizi Busyman Assets.

Nabízené služby investorům lze rozdělit do 3 kategorií:

  • služby pro kupující
  • služby pro prodávající
  • služby pro majitele nemovitostí

Služby pro zájemce o investice do nemovitostí

Ať jste již zkušený investor nebo o investování do nemovitostí zatím pouze uvažujete, vždy pro Vás sestavíme optimální soubor služeb na míru, a to nehledě na výši investice, její charakter a požadovanou oblast v rámci real estate. Investice se mohou objemem pohybovat od jednotek milionů po jejich stovky. Můžeme zařídit vše od nákupu jednotlivého bytu, přes činžovní domy a developerské projekty až po velké transakce typu obchodních center, restaurací, hotelů či administrativních komplexů. Podle potřeb a přání klienta jsme schopni se pohybovat jak na českém trhu, tak i na mezinárodní úrovni.

Podstatou našich služeb je, že vyjednáváme s prodávající stranou na základě mandátu od kupujícího klienta, pro něhož předpřipravujeme informace, zajišťujeme analýzu projektů a jednáme o ceně, de facto se tak stáváme kupující stranou. Můžeme tímto způsobem obsáhnout kompletní nabídku trhu a nejsme tak závislí na omezeném portfoliu.

Investiční proces dělíme na následujících 7 fází:

1. Úvodní konzultace je počátečním krokem sloužícím zejména k seznámení se s investorem a jeho představami o charakteru a objemu investice. Dojde k rozebrání aktuální situace a investičního potenciálu ve vytyčeném segmentu trhu a představení aktuálních trendů, které mohou na investici daného typu mít vliv. Na základě úvodní konzultace dojde k rámcové specifikaci parametrů pro následnou práci na vyhledání vhodného projektu.

2. Analýza investičního záměru. Druhá fáze v praxi trvá přibližně od jednoho do tří týdnů. V této době provedeme detailnější průzkum trhu a vykalkulujeme podle předjednané investiční vize odhad transakčních nákladů, jako jsou budoucí právní služby, vedení projektu, audity, znalecké posudky, vyjádření architektů k dokumentaci atd. Investiční záměr je v tomto kroku podroben kritické analýze rizik a detailnějšímu rozboru. V závěru z naší strany investor obdrží závaznou nabídku spolupráce obsahující ekonomickou náročnost transakce.

3. Procesní fáze. Po navázání spolupráce přichází na řadu selekce zcela konkrétních investičních projektů, které vyhovují společně s investorem stanoveným podmínkám. Dochází k detailní prověrce jednotlivých investičních příležitostí po ekonomické, právní i technické stránce. V nezbytně nutných případech zkonzultujeme případná rizika investičních projektů s dalšími specialisty. Dle charakteru investice zajistíme i projektové financování, popřípadě spoluinvestora. Po zhodnocení projektů, které obstály v prověřovacím procesu, dochází k výběru konečného projektu.

4. Akvizice. Ve čtvrté fázi nastává řešení procesních náležitostí samotné koupě, jako jsou právní otázky spojené s připomínkováním a podpisy rezervačních, depozitních a kupních smluv. Na konci akviziční fáze se investor stává majitelem vybraného projektu.

5. Realizace investičního záměru nastupuje po samotné akvizici. S ohledem na charakter investice se může jednat například o pokrytí výnosu z nájmů, tedy o obsazení nájemníky, o rozprodej činžovního domu po provedení rekonstrukce, o výstavbu developerského projektu či o vyhledání investičního partnera.

6. Vyhodnocení investice je fází, v níž věcně, přehledně a kompletně zhodnotíme toky prostředků v daném projektu a vyhodnotíme celkový výnos vůči vynaloženým prostředkům ve výstupní bilanční zprávě.

7. Poinvestiční servis. V případě, že je investičním záměrem si zakoupenou nemovitost dlouhodobě ponechat ve vlastnictví, zajistíme investorovi kompletní péči v oblasti správy nemovitostí a udržování výnosu a obsazenosti v zájmu maximalizaci profitu.

Služby pro majitele prodávající nemovitosti

Jste-li majitel nemovitostí a uvažujete o jejich prodeji, opět jsme schopni kompletně pokrýt vaše potřeby v této oblasti. Zhodnotíme nemovitost podle jejího aktuálního tržního potenciálu a s ohledem na časovou osu prodeje a maximalizaci ceny přivedeme vhodného kupce.

Project management

Zaštítíme pro klienty libovolný investiční projekt v oblasti real estate. Ať už se bude jednat o akvizici developerského projektu, administrativní či residenční výnosové nemovitosti nebo jen pozemku k budoucímu vymodelování záměru, provedeme investora všemi nezbytnými kroky. Jsme připraveni převzít i již běžící projekty s ohledem na jejich optimalizaci a úspěšné dokončení.

Property management

Pro vlastníky nemovitostí kompletně pokryjeme jejich správu. Podle jednotlivých případů můžeme zajistit následující služby, a to údržbu a ostrahu nemovitostí, finanční optimalizaci nákladů na energie či zajištění stabilního výnosu.

Portfolio management

Pokud již máte své investiční portfolio a uvažujete o jeho přeskupení, optimalizaci výnosů či částečném odprodeji, zhodnotíme pro Vás potenciál dalšího vývoje a doporučíme další kroky. Můžeme pro Vás například zefentivnit dodavatelské řetězce a snížit náklady, či provést kompletní reogranizaci portfolia.